ΑΑ Photo Title Description ENG Description ΕΛΛ
1 Anthemis rigida

Anthemis rigida is an annual plant with fleshy leaves that blooms from March to June. It is found throughout the Eastern Mediterranean in rocky and coastal locations and phryganic environments. Since the time of the ancient Greeks and Romans, the name “anthemis” had been used for the species today called Matricaria chamomilla (the most common species of chamomile), Anthemis tinctoria and Anthemis rosea. Today in Greece the species of the genus “anthemis” are known as “daisies” and “wild chamomile.”

Η Anthemis rigida είναι μονοετής πόα με σαρκώδη φύλλα που ανθίζει από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο. Τη συναντάμε σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο σε βραχώδεις και παραθαλάσσιες τοποθεσίες και φρυγανότοπους. Η ονομασία «ανθεμίς» χρησιμοποιείται ήδη από τους αρχαίους Έλληνες και Ρωμαίους για τα είδη που σήμερα ονομάζονται Matricaria chamomilla (το πιο κοινό είδος χαμομηλιού), Anthemis tinctoria και Anthemis rosea. Σήμερα στην Ελλάδα τα είδη του γένους «ανθεμίς» είναι γνωστά ως «μαργαρίτες» και «άγριο χαμομήλι».
2 Anthyllis hermanniae

Anthyllis hermanniae is a perennial resilient shrub found in coastal areas, phryganic and rocky sites in the Mediterranean. Its flowers are small and yellow with a very pleasant and intense aroma and are frequented by bees and many other insects. Because it is not protected by thorns, it is vulnerable to grazing sheep and goats.

 

Το Anthyllis hermanniae, ή «αλογοθύμαρο», ή «ασμυριά» είναι πολυετής ανθεκτικός θάμνος που συναντάται σε παραθαλάσσιες περιοχές, φρυγανότοπους και πετρώδεις τοποθεσίες στη Μεσόγειο. Τα άνθη του είναι μικρά και κίτρινα με πολύ ευχάριστο και έντονο άρωμα και τα επισκέπτονται μέλισσες και πλήθος άλλων εντόμων. Επειδή δεν προστατεύεται από αγκάθια, είναι ευάλωτο στη βόσκηση των αιγοπροβάτων. 
3 Arisarum vulgare

Arisarum vulgare is a perennial, bulbous geophyte 20 to 40 cm tall, with entire leaves with a heart-shaped base and a long, slender stem with violet spots. The main part of the flower is 3 to 5 cm long, upright, it is light green with red-violet streaks towards the base and deep green to brown-violet at the top. In the upper part there are many, small male flowers; in the lower part there are the female ones. A Mediterranean species, found in rocky and grassy locations. It is toxic if eaten raw, and causes a very unpleasant sensation, similar to the sting of a needle in the mouth and tongue.

Το Arisarum vulgare, ή «κορακόχορτο», ή «λύχνος», ή «κουκούλα», είναι πολυετές, βολβώδες γεώφυτο ύψους 20 έως 40 εκ., με φύλλα ακέραια με καρδιοειδή βάση και μίσχο μακρύ και λεπτό, με ιώδη στίγματα. Η σπάθη του άνθους έχει μήκος από 3 έως 5 εκ., όρθια, είναι ανοιχτοπράσινη με κοκκινο-ιώδεις ραβδώσεις προς τη βάση και βαθυπράσινη έως καφε-ιώδης στην κορυφή. Στο ανώτερο μέρος της υπάρχουν πολλά, μικρά αρσενικά άνθη και στο κατώτερο βρίσκονται τα θηλυκά, ενώ περιβάλλεται από τη σπάθη) είναι πρασινωπός. Είδος της Μεσογείου, συναντάται σε βραχώδεις και χλοερές τοποθεσίες. Είναι τοξικό, αν φαγωθεί ωμό, και προκαλεί μια πολύ δυσάρεστη αίσθηση, παρόμοια με το τσίμπημα βελονών, στο στόμα και στη γλώσσα. 
4 Asphodelus ramosus

This so called “daffodil” is a perennial rhizomatous plant. The roots of the plant have spindle-shaped rhizomes while the leaves are linear, and all grow from its base. The flowers are white, with reddish-brown ribs, many brought together in branching inflorescences. A type found in the Mediterranean region, it is common in barren meadows, rocky or sandy locations.

Ο «ασφόδελος» ή «σπερδούκλι» είναι πολυετής ριζωματώδης πόα. Οι ρίζες του φυτού έχουν ατρακτοειδή ριζώματα ενώ τα φύλλα είναι γραμμοειδή, φύονται όλα από τη βάση του. Τα άνθη του έχουν λευκό χρώμα, με κοκκινοκαφέ νευρώσεις, φέρονται πολλά μαζί σε διακλαδιζόμενες ταξιανθίες. Είδος των περιοχών της Μεσογείου, το συναντάμε σε χέρσα λιβάδια, βραχώδεις ή αμμώδεις τοποθεσίες.
5 Atractylis gummifera

The “Atraktylis” or “thorn mastic” is a perennial plant that is found in rocky locations; its leaves form a rosette in the center of which develops a durable flowering head in purple-pink color. It is a toxic plant with many applications in traditional medicine.

Η «ατρακτυλίς» ή «αγκαθομαστίχα» είναι πολυετές φυτό που συναντάται σε πετρώδεις τοποθεσίες και με τα φύλλα της σχηματίζει έναν ρόδακα στο κέντρο του οποίου αναπτύσσει ένα ανθεκτικό ανθοφόρο κεφάλι σε χρώμα μωβ-ροζ. Είναι φυτό τοξικό με πολλές εφαρμογές στην παραδοσιακή ιατρική. 
6 Austrocylindropuntia Subulata

Austrocylindropuntia subulata is a cactus species native to the Peruvian Andes, found throughout the world. The Latin adjective subulata refers to the shape of its leaves. It is also known by its common name in Greek as “Eva’s pin” or “Eva’s needle.”

Το Austrocylindropuntia subulata είναι ένα είδος κάκτου, ιθαγενή στις Περουβιανές Άνδεις. Το λατινικό επίθετο subulata σημαίνει «σαβούλι» και αναφέρεται στο σχήμα των υποτυπωδών φύλλων. Είναι επίσης γνωστό με τα κοινά του ονόματα ως «καρφίτσα της Εύας» και «βελόνα της Εύας».
7 Ballota acetabulosa

The species Ballota acetabulosa is a perennial shrub of the family Lamiaceae, endogenous in Southeastern Greece, Crete and Western Turkey. It is a compact shrub with fluffy shoots and rounded gray-green leaves. In late summer and autumn it blooms with small pink flowers. To this day, in many parts of Greece it is traditionally used to light candle wicks.

 

Το είδος Ballota acetabulosa, ή αλλιώς «λυχναράκι», ή «φουφουλιά», ή «καντηλαναύτρα», είναι πολυετής θάμνος της οικογένειας Lamiaceae, ενδογενής στη Νοτιοανατολική Ελλάδα, την Κρήτη και τη Δυτική Τουρκία. Είναι συμπαγής θάμνος με χνουδωτούς βλαστούς και στρογγυλεμένα γκριζοπράσινα φύλλα. Κατά τα τέλη του καλοκαιριού και το φθινόπωρο ανθίζει με μικρά ροζ άνθη. Σε πολλά μέρη της Ελλάδας και τώρα χρησιμοποιείται για το άναμμα του καντηλιού.
8 Beta vulgaris

Beta vulgaris is a flowering plant of the subfamily Betoideae of the family Amaranthaceae. From an economic point of view it is the most important crop of the large Caryophyllales family. It has many groups of varieties, such as sugar beets, which are the largest source for the production of table sugar. The wild ancestor of cultivated beets is the sea beet (Beta vulgaris subsp. Maritima).

Το Beta vulgaris («τεύτλα») είναι ένα είδος ανθοφόρου φυτού της υπο-οικογένειας Betoideae της οικογένειας Amaranthaceae. Από οικονομική σκοπιά είναι η σημαντικότερη καλλιέργεια της μεγάλης οικογένειας Caryophyllales. Έχει πολλές ομάδες ποικιλιών, όπως τα ζαχαρότευτλα, που αποτελούν τη μεγαλύτερη πηγή για την παραγωγή επιτραπέζιας ζάχαρης. Ο άγριος πρόγονος των καλλιεργούμενων τεύτλων είναι τα θαλάσσια τεύτλα (Beta vulgaris subsp. maritima).
9 Calendula arvensis

An edible annual plant of the Asteraceae or Compositae family, Calendula arvensis blooms in autumn and winter with fragrant orange flowers. It is found all over Greece, in various locations.

Βρώσιμο μονοετές φυτό της οικογένειας Asteraceae ή Compositae, το Calendula arvensis ανθίζει το φθινόπωρο και τον χειμώνα με αρωματικά πορτοκαλί άνθη. Το συναντάμε σε ολόκληρη τη χώρα, σε ποικίλες τοποθεσίες.
10 Calicotome villosa

Calicotome villosa is a perennial thorny shrub up to 1.5 to 2 meters tall. It blooms in early spring and its flowers are bright yellow. Its shoots in summer turn into thorns, while its fruit often serves as food for goats.

Η Calicotome villosa, ή «ασπάλαθος», ή «καλυκοτόμη» είναι πολυετής αγκαθωτός θάμνος με ύψος μέχρι 1,5 με 2 μέτρα. Ανθίζει στις αρχές της άνοιξης και τα άνθη του έχουν έντονο κίτρινο χρώμα. Οι βλαστοί του το καλοκαίρι μετατρέπονται σε αγκάθια, ενώ ο καρπός τους αποτελεί τροφή για τις κατσίκες.
11 Centaurea raphanina

Centaurea raphanina is a perennial terrestrial edible plant. Its slightly fleshy glossy leaves form a flat rosette. It grows in stony soils and develops a large and deep root. It is consumed either boiled or as a pickle, has a characteristic aroma and crunchy texture. It has antioxidant and anti-carcinogenic properties, beneficial for the cardiovascular system.

Η Centaurea raphanina είναι πολυετής επίγεια βρώσιμη πόα. Τα ελαφρώς σαρκώδη γυαλιστερά της φύλλα σχηματίζουν έναν επίπεδο ρόδακα. Φυτρώνει σε πετρώδη εδάφη και αναπτύσσει μεγάλη και βαθιά ρίζα. Καταναλώνεται είτε βραστή είτε ως τουρσί, έχει χαρακτηριστικό άρωμα και τραγανή υφή και είναι γνωστή στους συλλέκτες άγριων χόρτων με πολλά ονόματα όπως: αγκιναράκι, ασκόλυμπρος, αλιβάρβαρο, αγριαγκινάρα, χαρακούλι, καρύδα, ασπραγκάθι, κατσούλα. Διαθέτει ιδιότητες αντιοξειδωτικές και αντικαρκινικές, ωφέλιμες για το καρδιαγγειακό σύστημα.
12 Centaurea spinosa

Centaurea spinosa is a perennial shrub with a characteristic compact shape and can reach one meter in height. It is found mainly in rocky, coastal areas where one single plant or group of them can cover the ground and make a large area impenetrable. It blooms in early summer with tiny white-pink and purple flowers.

H Centaurea spinosa είναι ένας πολυετής θάμνος με χαρακτηριστικό συμπαγές σχήμα και ύψος που μπορεί να φτάσει το ένα μέτρο. Συναντάται κυρίως σε βραχώδεις, παράκτιες περιοχές όπου ένα φυτό ή μια ομάδα μπορεί να καλύψει και να κάνει αδιαπέραστη μια μεγάλη έκταση. Ανθίζει στις αρχές του καλοκαιριού με μικροσκοπικά άνθη χρώματος λευκού-ροζ και μωβ. 
13 Cerinthe major

Cerinthe major is an annual – and in some cases biennial or perennial – plant that reaches 20-30 cm in height, and blooms with tubular, yellow-red flowers that are visited by many insects from February to April. It is found in rocky places, uncultivated areas and on the edges of roads throughout Southern Europe.

Γνωστό ως «κερίνθη» ή «νερουλάκι» ή «καμπανάκι», το Cerinthe major είναι μονοετές –και σε ορισμένες περιπτώσεις διετές ή πολυετές– φυτό που φτάνει τα 20-30 εκ. ύψος, ανθίζει με σωληνοειδή, κίτρινο κόκκινα άνθη που τα επισκέπτονται πολλά έντομα από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Απρίλιο. Το συναντάμε σε πετρώδεις τοποθεσίες, ακαλλιέργητες εκτάσεις και στις άκρες των δρόμων σε όλη τη Νότια Ευρώπη.
14 Cistus creticus

Cistus creticus is an evergreen perennial shrub of the Cistaceae family that blooms from December to June with pink or white flowers that have characteristic “crumpled” petals and abundant yellow pollen in the center. The abundant and nutritious pollen and the resin produced by the plant give it great beekeeping value. It is found in the Mediterranean in limestone soils, stony and barren sites with good drainage.

Το Cistus creticus, ή «λάδανο», ή «λάβδανο» είναι αειθαλής πολυετής θάμνος της οικογένειας Cistaceae που ανθίζει από τον Δεκέμβριο έως τον Ιούνιο με ροζ ή λευκά άνθη που έχουν χαρακτηριστικά «τσαλακωμένα» πέταλα και άφθονη κίτρινη γύρη στο κέντρο. Η άφθονη και θρεπτική γύρη και η ρητίνη που παράγει το φυτό τού δίνουν μεγάλη μελισσοκομική αξία. Το συναντάμε στη Μεσόγειο σε ασβεστολιθικά εδάφη, πετρώδεις και άγονες τοποθεσίες με καλή στράγγιση.
15 Colchicum cupanii

A perennial, bulbous geophyte, whose bulb has a brownish-black covering. Its leaves (usually two in number and narrow and lanceolate in shape) appear together with its flowers (from one to five in number – and more rarely up to twelve, with a pink-violet color) from September to December. The anthers of the stamens are violet to black and have yellow pollen. It is a species of the central Mediterranean (Greece, Albania, Italy, Malta, France, Algeria and Tunisia) and is found in rocky lands.

Το «κολχικό» είναι πολυετές, βολβώδες γεώφυτο. Ο βολβός του φέρει έναν καστανόμαυρο χιτώνα. Τα φύλλα του (συνήθως δύο στον αριθμό και στενά και λογχοειδή στο σχήμα) εμφανίζονται μαζί με τα άνθη του (από ένα έως πέντε στον αριθμό – και σπανιότερα έως δώδεκα, με ροδόχρωμο-ιώδες χρώμα) από τον Σεπτέμβριο μέχρι και τον Δεκέμβριο. Οι ανθήρες των στημόνων είναι ιώδεις έως μελανοί και φέρουν κίτρινη γύρη. Πρόκειται για είδος της κεντρικής Μεσογείου (Ελλάδα, Αλβανία, Ιταλία, Μάλτα, Γαλλία, Αλγερία και Τυνησία) και συναντάται σε βραχώδη εδάφη.  
16 Crepis sp.

Crepis is a genus of annual and perennial flowering plants of the Asteraceae family that resembles dandelions. The most obvious difference is that Crepis usually have branches with multiple heads (although they may have solitary heads). The name of the genus Crepis comes from the Greek krepis, which means “slipper” or “sandal”, which is probably due to the flower’s shape.

Το Crepis, κοινώς γνωστό σε ορισμένα μέρη του κόσμου ως «γεράκι», είναι ένα γένος ετήσιων και πολυετών ανθοφόρων φυτών της οικογένειας Asteraceae που μοιάζουν με τα πικραλίδα. Η πιο εμφανής διαφορά είναι ότι το Crepis έχει συνήθως διακλαδώσεις με πολλαπλά κεφάλια (αν και μπορεί να εμφανίσουν μοναχικά κεφάλια). Το όνομα του γένους Crepis προέρχεται από το ελληνικό krepis, που σημαίνει «παντόφλα» ή «πέδιλο», που πιθανόν οφείλεται στο σχήμα του καρπού. 
17 Crocus tournefortii

Α perennial bulbous geophyte. The housing of the bulb has a paper texture and is torn in vertical, parallel strips. Its flowers are violet, occasionally with darker ribs. The pharynx is usually yellow or sometimes white. The anthers and pollen are white. Its spots are red or orange, strongly branched, protruding from the rim. Its flowers remain open during the night; it is an endemic species of the N. Aegean (Cyclades, Hydra, Karpathos), usually found on bushy and rocky slopes.

 

Ο «κρόκος του Τουρνεφόρ» είναι πολυετές βολβώδες γεώφυτο. Το περίβλημα του βολβού έχει υφή χαρτιού και σκίζεται σε κάθετες, παράλληλες λωρίδες. Τα άνθη του είναι ιώδη, σπανιότερα με σκουρότερες νευρώσεις. Ο φάρυγγας είναι συνήθως κίτρινος ή ορισμένες φορές λευκός. Οι ανθήρες και η γύρη έχουν λευκό χρώμα. Οι στύλοι των στημόνων είναι πυκνά χνουδωτοί. Τα στίγματα κόκκινα ή πορτοκαλί, έντονα διακλαδιζόμενα, προεξέχουν από τη στεφάνη. Τα άνθη του παραμένουν ανοικτά κατά τη διάρκεια της νύχτας. Πρόκειται για ενδημικό είδος του Ν. Αιγαίου (Κυκλάδες, Ύδρα, Κάρπαθος). Συναντάται σε θαμνώνες και βραχώδεις πλαγιές.
18 Cyclaminum graecum

The Cyclamen is a perennial tuberous plant. Its flowering takes place from autumn to early winter, before the appearance of its leaves. The crown is white to pink with violet spots. The leaves are 3-7 cm long, and are variegated, usually cardioid with serrated edges, deep green with gray variegated spots. The tuber is large, in the shape of a sphere, its roots growing from the base. After flowering, the stems are spirally wound; this gives the cyclamen its name. It is found in Greece, the Aegean, Cyprus and Asian Turkey, in rocky places.

Το «κυκλάμινο» ή «κυκλαμιά» είναι πολυετής κονδυλοφόρος πόα. Η άνθισή της λαμβάνει χώρα από το φθινόπωρο έως τις αρχές του χειμώνα, πριν την εμφάνιση των φύλλων. Η στεφάνη είναι λευκόχρωμη έως ροδόχρωμη με ιώδεις κηλίδες. Τα φύλλα της έχουν μήκος 3-7 εκ., είναι ποικιλόσχημα, συνήθως καρδιοειδή με οδοντωτές παρυφές, βαθυπράσινα με σταχτόχρωμες ποικιλόσχημες κηλίδες. Ο κόνδυλος είναι μεγάλος, σε σχήμα σφαίρας, οι ρίζες της φύονται από τη βάση. Μετά την άνθιση, οι μίσχοι περιελίσσονται σπειροειδώς, γεγονός το οποίο έδωσε στο κυκλάμινο το όνομά του. Συναντάται στην Ελλάδα, στο Αιγαίο, στην Κύπρο και την Ασιατική Τουρκία, σε βραχώδη μέρη.
19 Drimia Numidica

A perennial bulbous geophyte easily distinguished by its large height (up to 1.5 m). It has numerous white flowers, an inflorescence that appears in autumn directly from the ground or from large bulbs (up to 20 cm in diameter and weighing 1 kg) that often protrude from the soil surface. It has broad leaves that appear after flowering until summer. It is found in coastal areas of the Mediterranean, up to 300 m. altitude.

Η «κρεμμύδα», «σκυλοκρεμμύδα» ή «ασκέλλα» είναι πολυετές βολβώδες γεώφυτο. Διακρίνεται εύκολα από το μεγάλο ύψος της (έως 1,5 μ.). Έχει πολυάριθμα λευκόχρωμα άνθη, ταξιανθία που εμφανίζεται το φθινόπωρο κατευθείαν από το έδαφος ή από τους μεγάλους βολβούς (έως 20 εκ. διάμετρο και βάρος 1 κ.) που συχνά προεξέχουν της επιφάνειας του εδάφους. Έχει φύλλα πλατιά που εμφανίζονται μετά την ανθοφορία μέχρι το καλοκαίρι. Συναντάται σε παραθαλάσσιες περιοχές της Μεσογείου, μέχρι τα 300 μ. υψόμετρο.
20 Echium italicum

Echium italicum is a biennial plant with a central shoot that has many branches. It can reach a height of one meter and its trunk is fluffy, while its flowers are white in a pyramidal inflorescence. It is found in meadows but also in rocky, sandy and barren locations – from northern Spain and Libya to Turkey, Georgia and Afghanistan. Both the roots and the rest of the plant have been used in folk medicine as an antipyretic and analgesic.

Το Echium italicum είναι φυτό διετές, τριχωτό, με έναν κεντρικό βλαστό που έχει πολλές διακλαδώσεις. Το όνομα του γένους προέρχεται από το ελληνικό «έχις» (οχιά) και από το σχήμα των καρπών του που μοιάζουν με το κεφάλι του φιδιού. Μπορεί να φτάσει σε ύψος έως ένα μ. και ο κορμός του είναι χνουδωτός, ενώ τα άνθη του είναι λευκά σε διάταξη πυραμιδικής ταξιανθίας. Το συναντάμε σε λιβάδια αλλά και σε βραχώδεις, αμμώδεις και άγονες τοποθεσίες –από τη βόρεια Ισπανία και τη Λιβύη μέχρι την Τουρκία, Γεωργία και το Αφγανιστάν. Τόσο οι ρίζες όσο και το υπόλοιπο φυτό έχουν χρησιμοποιηθεί στη λαϊκή ιατρική ως αντιπυρετικό και αναλγητικό.
21 Erodium gruinum

Annual or biennial, up to 40 cm tall, gruinum has leaves with deep creases and sometimes a pair of free, smaller leaves at the base. Their nflorescences include two to six violet flowers. The fruit has a characteristic beak due to its size that reaches 60 to 100 mm and which after ripening is twisted. It is found in dry meadows and coastal places, in the region of the Aegean and Sicily, and specifically in Syros, in stony places and sloping roads.

Ετήσια ή διετής πόα, έως 40 εκ. το Erodium gruinum έχει φύλλα με βαθείς κόλπους και ορισμένες φορές ένα ζεύγος ελεύθερων μικρότερων φύλλων στη βάση. Πρόκειται για ταξιανθίες με δύο ως έξι βιολετί άνθη. Ο καρπός (μερικάρπιο) έχει χαρακτηριστικό ράμφος εξαιτίας του μέγεθούς του που φτάνει τα 60 με 100 χιλ. και το οποίο μετά την ωρίμανσή του συστρέφεται. Συναντάται σε ξηρά ποολίβαδα και παραλιακές θέσεις, στην περιοχή του Αιγαίου και της Σικελίας, και συγκεκριμένα στη Σύρο, σε πετρώδεις θέσεις και πρανή δρόμων.
22 Geranium rotundifolium

Geranium rotundifolium is an annual plant with small pink-purple flowers. It reaches a height of 40 cm and thrives in various soils and especially in areas near the sea, even in ruins and along roadsides. It is widespread in locations with mild climates and is considered a particularly persistent weed when it is in a place undesirable for the grower.

To Geranium rotundifolium είναι ετήσιο φυτό με μικρά ροζ- μωβ άνθη. Φτάνει σε ύψος τα 40 εκ. και ευδοκιμεί σε διάφορα εδάφη και ιδιαίτερα σε περιοχές που βρίσκονται κοντά στη θάλασσα, ακόμα και σε χαλάσματα και στις άκρες των δρόμων. Είναι ευρέως διαδεδομένο σε τοποθεσίες με ήπια κλίματα και θεωρείται ιδιαίτερα επίμονο ζιζάνιο όταν βρίσκεται σε σημείο ανεπιθύμητο για τον καλλιεργητή.
23 Glebionis coronaria

This large daisy can reach one meter in height. With a pronounced stem, branched and pinnate leaves, heads up to six cm with a yellow disc, and white or yellow peripheral flowers. It is a plant that grows on roadsides and fields, often grown as an ornamental plant. It blooms from July to September and both its leaves and flowers are used for therapeutic purposes. Among other things, it has aromatic and expectorant properties.

Αυτή η μεγάλη μαργαρίτα, η Glebionis coronaria έχει ύψος που μπορεί να φτάσει το ένα μ. με βλαστό ισχυρό, διακλαδισμένο και φύλλα πτεροσχιδή, κεφάλια μέχρι έξι εκ. με δίσκο κίτρινο και περιφερειακά ανθίδια λευκά ή κίτρινα, ή λευκά στο άνω μισό και κίτρινο στο υπόλοιπο. Πρόκειται για ένα φυτό που φυτρώνει σε άκρες δρόμων και χωράφια, συχνά καλλιεργείται ως καλλωπιστικό. Ανθίζει από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο και τόσο τα φύλλα όσο και τα άνθη του χρησιμοποιούνται για θεραπευτικούς σκοπούς. Έχει μεταξύ άλλων ιδιότητες αρωματικές και αποχρεμπτικές και είναι ευστόμαχο. 
24 Hypericum triquetrifolium

Hypericum triquetrifolium is a perennial plant with small triangular leaves. It blooms from May to September. Its flowers are yellow, with many large stamens that produce thousands of tiny seeds. The whole plant emits a pleasant smell that whets the appetite. It is found in the Mediterranean in dry, sandy and isolated locations with low altitude.

Το Hypericum triquetrifolium είναι πολυετής πόα με μικρά τριγωνικά φύλλα. Ανθίζει από τον Μάιο έως τον Σεπτέμβριο. Τα άνθη του είναι κίτρινα, με πολλούς μεγάλους στήμονες που έπειτα παράγουν χιλιάδες μικροσκοπικούς σπόρους. Ολόκληρο το φυτό αναδίδει μια ευχάριστη μυρωδιά που ανοίγει την όρεξη. Το συναντάμε στη Μεσόγειο σε ξηρές, αμμώδεις και χέρσες τοποθεσίες με χαμηλό υψόμετρο.
25 Limonium sinuatum

A Mediterranean species of plant, of the Plumbaginaceae family. It is perennial, drought resistant, with lacy leaves and purple-violet calyxes with white flowers. Its shoots are green, without leaves, hard, durable, almost square in cross section with linear fins and reach 45-60 cm in height. All parts of it, except the calyx and the flowers, are fluffy.

Το «λειμώνιο το δαντελωτό» είναι μεσογειακό είδος φυτών της οικογένειας Plumbaginaceae. Είναι πολυετές, ανθεκτικό στην ξηρασία, με δαντελωτά φύλλα και μωβ-βιολετί κάλυκες με λευκά άνθη. Οι βλαστοί του είναι πράσινοι, χωρίς φύλλα, σκληροί, ανθεκτικοί, σχεδόν τετράγωνης διατομής με γραμμοειδή πτερύγια κατά μήκος και φτάνουν τα 45-60 εκ. ύψος. Όλα τα μέρη του, εκτός από τους κάλυκες και τα άνθη, είναι χνουδωτά.
26 Malva Sylvestris

Malva sylvestris is a plant widespread throughout the Mediterranean basin and in many other places. It grows from the coastal zone to a fairly high altitude. The mallow has dense foliage, with palmate leaves and mainly pink flowers, growing from the stem. Its flowering period includes the entire spring and the beginning of summer.

Η «μολόχα» (επιστ. «μαλάχη η άγρια», Malva sylvestris) είναι το συνηθέστερο είδος «μαλάχης». Είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο φυτό σε όλη την λεκάνη της Μεσογείου και σε πολλά ακόμα μέρη. Αναπτύσσεται από την παράκτια ζώνη μέχρι αρκετά μεγάλο υψόμετρο. Η μολόχα έχει πυκνό φύλλωμα, με φύλλα παλαμοσχιδή και άνθη κυρίως ρόδινα, που φύονται από τον βλαστό. Η περίοδος ανθοφορίας της περιλαμβάνει όλη την περίοδο της άνοιξης και τις αρχές του καλοκαιριού.
27 Mandragora officinarum

Mandragora officinarum is a perennial herbaceous plant belonging to the nightshade family (Solanaceae). It has leaves arranged in a rosette and a thick branching root. In the center of the rosette bloom large purple or white flowers in the shape of a bell, which then turn yellow or orange berries. Because they contain tropical alkaloids (atropine, scopolamine, and hyoscyamine) that cause delusions and hallucinations, and at the same time the shape of their roots often resembles human forms, they have been associated with a variety of religious and spiritual practices.

Το Mandragora officinarum είναι ένα πολυετές ποώδες φυτό που ανήκει στην οικογένεια των νυχτοειδών (Solanaceae). Είναι κοινώς γνωστό ως «μανδραγόρας», και έχει φύλλα διατεταγμένα σε ροζέτα και παχιά διακλαδιζόμενη ρίζα. Στο κέντρο της ροζέτας ανθίζουν μωβ ή λευκά μεγάλα άνθη σε σχήμα καμπάνας, που έπειτα γίνονται κίτρινα ή πορτοκαλί μούρα. Επειδή οι μανδραγόρες περιέχουν τροπανικά αλκαλοειδή (ατροπίνη, σκοπολαμίνη και υοσκυαμίνη) που προκαλούν παραλήρημα και παραισθήσεις, και παράλληλα το σχήμα των ριζών τους συχνά μοιάζει με ανθρώπινες μορφές, έχουν συσχετιστεί με μια ποικιλία θρησκευτικών και πνευματικών πρακτικών.
28 Medicago arborea

Medicago arborea is an evergreen shrub found in dry and rocky locations of Southern Europe and reaches a height of 2 meters. Its flowers are yellow and its fruit is a snail-shaped pod. It is a fodder plant known for its use since antiquity, while its leaves are also edible by humans. Research has shown and pointed out the ability of the plant to significantly slow down soil erosion caused by weather.

Η «Μηδική» medicago arborea είναι αειθαλής δενδρώδης θάμνος που συναντάται σε ξηρές και βραχώδεις τοποθεσίες της Νότιας Ευρώπης και φτάνει σε ύψος τα δύο μέτρα. Τα άνθη του είναι κίτρινα και ο καρπός του είναι λοβός με σχήμα σαλιγκαριού. Είναι κτηνοτροφικό φυτό γνωστό γι’ αυτή του τη χρήση από την αρχαιότητα, ενώ τα φύλλα του είναι βρώσιμα και από τον άνθρωπο. Έρευνες έχουν αποδείξει και επισημάνει τη δυνατότητα του φυτού να επιβραδύνει σημαντικά τη διάβρωση του εδάφους που προκαλείται από τα καιρικά φαινόμενα.
29 Mercurialis annua

Mercurialis annua is an annual plant with a height of up to 50 cm. It has a long flowering period that begins in February, blooming with small white flowers. It is a very common and widespread plant that thrives in temperate zones, is poisonous with an unpleasant odor and taste and is considered a weed in crops.

Η Mercurialis annua, ή «σκαρόχορτο», ή «σκαρολάχανο», είναι μονοετής πόα με ύψος που φτάνει έως τα 50 εκ. Έχει μεγάλη περίοδο άνθησης που ξεκινάει από τον Φεβρουάριο και ανθίζει με μικρά λευκά άνθη. Είναι πολύ κοινό και διαδεδομένο φυτό που ευδοκιμεί σε εύκρατες ζώνες, είναι δηλητηριώδες με δυσάρεστη οσμή και γεύση και θεωρείται ζιζάνιο στις καλλιέργειες.
30 Narcissus serotinus

The “narcissus” is a perennial geophyte with elongated cylindrical leaves, which are absent during flowering. Its flowers are usually solitary and can reach up to three in number; they are bicolor with white petals and orange, fragrant crowns. Blooms in autumn. Mediterranean species, found in rocky and generally dry locations.

Ο «νάρκισσος» ή «ζαμπάκι» είναι πολυετές γεώφυτο με επιμήκη κυλινδρικά φύλλα, απόντα κατά την άνθηση. Τα άνθη του είναι συνήθως μεμονωμένα και σπανιότερα φτάνουν μέχρι τα τρία, δίχρωμα με λευκά πέταλα και πορτοκαλόχρωμη στεφάνη, εύοσμα. Ανθίζει το φθινόπωρο. Είδος της Μεσογείου, συναντάται σε βραχώδεις και γενικότερα ξηρές τοποθεσίες.
31 Notobasis syriaca

Notobasis syriaca is an annual thorny plant of the Asteraceae family, found in barren locations. Its leaves are thorny with white nerves and it blooms with spherical flowering heads that are also surrounded by large thorns. The flowers are purple and appear from February to June depending on the location.

Η Notobasis syriaca είναι μονοετής ακανθωτή πόα της οικογένειας Asteraceae, που συναντάται σε άγονες και χέρσες τοποθεσίες. Τα φύλλα της είναι αγκαθωτά με λευκά νεύρα και ανθοφορεί με σφαιρικά ανθοφόρα κεφάλια που περιστοιχίζονται και αυτά από μεγάλα αγκάθια. Τα άνθη της έχουν μωβ χρώμα και εμφανίζονται από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Ιούνιο ανάλογα με την τοποθεσία.
32 Oxalis pes-caprae

Oxalis pes-caprae is a perennial plant with sparse silky hairs, without shoots. Its leaves are compound with three cardioid leaves and long stems, growing directly from the ground. Its flowers are yellow with long peduncles. It is a highly resistant and annoying weed with a geographical distribution originally in North Africa. In 1806 it was introduced in Malta and within 50 years it spread throughout the Mediterranean. In addition to its typical form, it often appears as a plant with many petals.

Η Oxalis pes-caprae ή «οξαλίδα» ή «ξινάκι» ή «ξινήθρα» είναι πολυετής πόα με αραιές μεταξοειδείς τρίχες, χωρίς βλαστό. Τα φύλλα της είναι σύνθετα με τρία καρδιοειδή φύλλα και μακριούς μίσχους, που αναπτύσσονται κατευθείαν από το έδαφος. Τα άνθη της είναι κίτρινα με μακριούς ποδίσκους. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ανθεκτικό και ενοχλητικό ζιζάνιο με γεωγραφική εξάπλωση αρχικά στη Β. Αφρική. Το 1806 εισήχθη στη Μάλτα και μέσα σε 50 χρόνια εξαπλώθηκε σε ολόκληρη τη Μεσόγειο. Εκτός από την τυπική του μορφή, εμφανίζεται συχνά και ως φυτό με πολυπέταλα άνθη.
33 Parietaria judaica

Parietaria judaica is a herbaceous perennial plant that belongs to the family of nettles. During flowering and thanks to the morphological mechanisms of its flowers, it releases abundant pollen in the form of clouds. It typically grows on walls and bricks. The pollen of this plant is highly allergenic. The flowers are dicotyledonous. The plant is native to Western and Southern Europe.

Το Parietaria judaica, ή «περδικάκι», ή «κολτσάνι», ή «κολσόχορτο», είναι ποώδες πολυετές φυτό το οποίο ανήκει στην οικογένεια των κνιδοειδών, την οικογένεια της τσουκνίδας. Κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας και χάρη σε μορφολογικούς μηχανισμούς των ανθών του, απελευθερώνει άφθονη γύρη με μορφή νέφους. Είναι χαρακτηριστικό το ότι αναπτύσσεται σε τοίχους και σε τούβλα. Η γύρη αυτού του φυτού είναι έντονα αλλεργιογόνος. Τα άνθη είναι δίοικα. Το φυτό είναι ιθαγενές στη Δυτική και τη Νότια Ευρώπη.
34 Phlomis fruticosa

Phlomis fruticosa is a woody shrub that grows in rocky or stony soils and phryganic settings of the Eastern Mediterranean and as far west as Sardinia. It blooms depending on the region from late March to early June. Its flowers have a yellow color and are of special beekeeping value. In the past it has been used as medicine, and also in the manufacture of gunpowder.

Η Phlomis fruticosa, ή «ασφάκα», είναι ξυλώδης θάμνος που φυτρώνει σε βραχώδη ή πετρώδη εδάφη και φρυγανότοπους της Ανατολικής Μεσογείου και δυτικά μέχρι τη Σαρδηνία. Ανθίζει ανάλογα με την περιοχή από τα τέλη Μαρτίου έως τις αρχές Ιουνίου. Τα άνθη του έχουν χρώμα κίτρινο και ιδιαίτερη μελισσοκομική αξία. Παλαιότερα χρησιμοποιούνταν για γιατροσόφια αλλά και για την κατασκευή μπαρουτιού.
35 Reichardia picroides

Reichardia picroides, also known as “milkweed”, is an edible perennial herb, rich in minerals and trace elements with detoxifying, cardiokinetic, and analgesic properties, among others, according to university research. It belongs to the asterales family and is found mainly in the Mediterranean and in mild climates. When a leaf is cut, the plant releases a milky juice. It blooms in spring, and produces yellow flowers.

Η Reichardia picroides, γνωστή και ως «γαλατσίδα», είναι βρώσιμη πολυετής πόα, πλούσια σε μέταλλα και ιχνοστοιχεία με αποτοξινωτικές, καρδιοκινητικές, και αναλγητικές ιδιότητες, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με πανεπιστημιακές έρευνες. Ανήκει στην οικογένεια των αστεροειδών και τη συναντάμε κατά κύριο λόγο στη Μεσόγειο και σε ήπια κλίματα. Όταν κοπεί ένα φύλλο του, το φυτό εκλύει έναν γαλακτώδη, χυμό απ’ όπου παίρνει και το όνομα «γαλατσίδα». Ανθίζει την άνοιξη και βγάζει κίτρινα άνθη.
36 Rosa damascena

The Rosa damascena, more commonly known as “Damascus and Bulgaria rose”, “Turkish rose”, “Taif rose”, “Arabian rose”, “Isfahan rose” and “Castillo rose” is a hybrid rose originating from the Rosa gallica and Rosa moshata.

Το Rosa damascena, ευρύτερα γνωστό ως «τριαντάφυλλο Δαμασκού και Βουλγαρίας», «τουρκικό τριαντάφυλλο», «τριαντάφυλλο Ταΐφ», «αραβικό τριαντάφυλλο», «τριαντάφυλλο Ισπαχάν» και «τριαντάφυλλο Καστίλλης», είναι ένα υβρίδιο τριαντάφυλλο, που προέρχεται από τα Rosa gallica και Rosa moshata.
37 Salvia fruticosa

Sage is a perennial shrub found in rocky places and phryganic settings. It has shoots covered with white fluff and leaves green on the upper side and white-green on the lower. It is a very aromatic plant that contains as main substances essential oil, saponins, bitter substances, terpenes, resins, bitter diterpenes, tannins, triterpenes, flavonoids and thujone.

Το «φασκόμηλο» ή «φασκομηλιά» είναι πολυετής θάμνος που συναντάται σε τοποθεσίες βραχώδεις και φρυγανότοπους. Έχει βλαστούς καλυμμένους με λευκό χνούδι και φύλλα πράσινα στην επάνω πλευρά και λευκο-πράσινα στην κάτω. Πρόκειται για ένα πολύ αρωματικό φυτό που συχνά χρησιμοποιείται σαν αφέψημα. Περιέχει ως κύρια ουσία αιθέριο έλαιο, σαπωνίνες, πικρές ουσίες, τερπένια, ρητίνες, πικρά διτερπένια, τανίνες, τριτερπένια, φλαβονοειδή και θουγιόνη.
38 Sarcopoterium spinosum

Sarcopoterium spinosum is a perennial thorny shrub up to 50 cm tall, one of the most common species found in phryganic settings of island Greece and the Mediterranean. The seasonal dimorphism of its leaves makes it particularly drought resistant. It grows easily in dry, barren and degraded soils, or after fires, while its flowering period is from February to April.

Το Sarcopoterium spinosum, ή «αφάνα», ή «αστοίβη» είναι πολυετής αγκαθωτός θάμνος ύψους μέχρι 50 εκ., ένα από τα πιο κοινά είδη που συναντάμε στους φρυγανότοπους της νησιωτικής Ελλάδας και της Μεσογείου. Η ιδιότητα του εποχικού διμορφισμού των φύλλων του, το κάνει ιδιαίτερα ανθεκτικό στην ξηρασία. Αναπτύσσεται εύκολα σε ξερά, άγονα και υποβαθμισμένα εδάφη, ή μετά από πυρκαγιές, ενώ η περίοδο άνθησής του είναι από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Απρίλιο.
39 Smyrnium olusatrum

Smyrnium olusatrum also known as Alexanders, or wild leaf celery or Smyrnia, is a cultivated flowering plant native to the Meditteranean and able to thrive in more northern climates. It flowers in green-yellow blossoms from April to June. Wild leaf celery was widely used in cooking in older times; its taste is similar to parsley and leaf celery. Nowadays it is not used for cooking but it grows as a wild plant in many parts of Europe. It is also an animal feed that is very much appreciated by horses.

Το Σμύρνιον το Mελανοσέλινον γνωστό και ως Αγριοσέλινο ή Σμυρνιά, είναι ένα καλλιεργούμενο ανθοφόρο φυτό, ενδημικό στη Λεκάνη της Μεσογείου, αλλά και βορειότερα. Τα άνθη του είναι χρώματος κίτρινο-πράσινου, και ανθίζει από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο. Το Αγριοσέλινο παλιότερα χρησιμοποιούταν στη μαγειρική καθώς η γεύση του είναι παρόμοια με το μαινταινό και το σέλινο. Τώρα πια έχει ξεχαστεί ως πηγή τροφής και εξακολουθεί να φύεται άγριο, σε πολλά μέρη της Ευρώπης. Είναι επίσης μια πηγή τροφής αγαπημένη από τα άλογα.
40 Sonchus oleraceus

An extremely edible plant – annual, biennial or perennial. Its upright shoot can reach a height of up to one meter. It blooms with small yellow flowers. It is one of the most common and easy to identify edible greens. Its leaves are collected when they are tender and cooked in various ways. It is very nutritious and contains, among others, vitamin C and vitamin K and trace elements with many beneficial properties.

Ο «ζοχός» ή «ζοχιά» είναι εξαιρετικά βρώσιμο φυτό –μονοετές, διετές ή πολυετές. Ο βλαστός του όρθιος μπορεί να φτάσει σε ύψος μέχρι και το ένα μέτρο. Ανθίζει με μικρά κίτρινα άνθη. Είναι από τα πιο διαδεδομένα και εύκολα στην αναγνώριση βρώσιμα χόρτα. Τα φύλλα του συλλέγονται όταν είναι τρυφερά και μαγειρεύονται με διάφορους τρόπους. Είναι πολύ θρεπτικό και περιέχει μεταξύ άλλων βιταμίνη C και βιταμίνη Κ και ιχνοστοιχεία με πολλές ωφέλιμες ιδιότητες.
41 Sternbergia lutea

Sternbergia lutea is a perennial bulbous plant, belonging to the family Amaryllidaceae, and blooms from September to December. It is found at low altitudes in the Mediterranean, the Middle East and Asia in stony and dry locations and is a plant of beekeeping value.

Η Sternbergia lutea, ή «αγριόκρινος», ή «λαλές», ή «κρόκος του φθινοπώρου», είναι μια πολυετής βολβώδης πόα, που ανήκει στην οικογένεια Amaryllidaceae και ανθοφορεί από τον Σεπτέμβριο έως και τον Δεκέμβριο. Τη συναντάμε σε χαμηλά υψόμετρα στη Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και την Ασία σε πετρώδεις και ξηρές τοποθεσίες και είναι φυτό μελισσοκομικής αξίας.
42 Taraxacum officinale

Commonly known as the “dandelion,” this is a perennial plant of the Asterales family. It can be found growing on lawns, roadside edges, shores, waterfronts, and other wetland areas. Taraxacum officinale is considered a weed. It is sometimes used as a medicinal herb and in food preparation.

 

 

Ο «ταράξακος ο φαρμακευτικός», γνωστός ως «πικραλίδα», είναι πολυετής πόα της οικογένειας των Αστερίδων ή Συνθέτων. Μπορεί να βρεθεί να αναπτύσσεται στους χλοοτάπητες, στις παρυφές των δρόμων, στις διαταραγμένες όχθες, στις ακτές των υδάτινων δρόμων και άλλες περιοχές με υγρά εδάφη. Το Taraxacum officinale θεωρείται αγριόχορτο. Μερικές φορές χρησιμοποιείται ως ιατρικό βότανο και στην προετοιμασία τροφίμων.
43 Teucrium polium

Teucrium polium is a perennial plant found in rocky and dry places in the Mediterranean. It blooms in inflorescences with small white or purple flowers from May to August. The plant has been attributed a variety of medicinal properties and is widely used in folk medicine.

Το Τeucrium polium, ή αλλιώς «αγαπόχορτο», «αμάραντος» και «χορτάρι της Παναγιάς», είναι πολυετής πόα που συναντάμε σε βραχώδεις και ξηρές τοποθεσίες της Μεσογείου. Ανθίζει σε ταξιανθίες με μικρά λευκά ή μωβ άνθη από τον Μάιο έως τον Αύγουστο. Στο φυτό αποδίδεται πληθώρα φαρμακευτικών ιδιοτήτων και χρησιμοποιείται ευρέως στη λαϊκή ιατρική.
44 Thymbra capitata

With its antimicrobial and antioxidant properties, thyme is one of the dominant spices in the Greek diet. The plant is found in the Mediterranean and the Balkans. Perennial phrygana is a beekeeping, medicinal and aromatic plant that is found in rocky and barren locations. In early summer it is covered by tiny purple flowers, visited by bees.

Με αντιμικροβιακή και αντιοξειδωτική δράση, το θυμάρι είναι από τα κυρίαρχα μπαχαρικά στην ελληνική διατροφή. Διατηρεί το αρχαίο του όνομα «θύμος», που προέρχεται από το ρήμα «θύω» (θυσιάζω) με τη σημασία του «ευωδιάζω». Το φυτό συναντάται στη Μεσόγειο και στα Βαλκάνια. Πολυετές φρύγανο, το «θυμάρι το κεφαλωτό» είναι φυτό μελισσοκομικό, φαρμακευτικό και αρωματικό που συναντάται σε βραχώδεις και χέρσες τοποθεσίες. Στις αρχές του καλοκαιριού καλύπτεται από μικροσκοπικά μωβ άνθη που επισκέπτονται οι μέλισσες.
45 Umbilicus rupestris

Umbilicus rupestris is a perennial plant that grows in rocky locations and very often in stone walls and rock crevices. It is a succulent plant with fleshy stem and circular leaves. It develops an inflorescence that covers its entire main stem, and is often used in homeopathy.

Το Umbilicus rupestris είναι πολυετές φυτό που αναπτύσσεται σε βραχώδεις τοποθεσίες και πολύ συχνά σε πέτρινους τοίχους και σχισμές βράχων. Είναι ένα χυμώδες φυτό με σαρκώδη βλαστό και κυκλικά φύλλα. Στην Ισπανία είναι επίσης γνωστό με τα ονόματα «ο ομφαλός της Αφροδίτης», «το δέρμα του φιδιού», «το πιπέρι στις στέγες», «το αυτί του μοναχού» και «το σκόρδο στους τοίχους». Αναπτύσσει μια ταξιανθία που καλύπτει ολόκληρο το κύριο στέλεχός του. Χρησιμοποιείται στην ομοιοπαθητική.
46 Vicia villosa

Vicia villosa is a plant native to Europe and West Asia. It is a legume, grown as a livestock crop, cover crop and component of manure. It is resistant to cold and spreads very quickly, which can cause problems when it is considered a weed for crops.

Το Vicia villosa, γνωστό ως ο «τριχωτός βίκος», ο «ζωικός χορτονομός», ή ο «χειμερινός βίκος», είναι ένα φυτό που προέρχεται από χώρες της Ευρώπης και της Δυτικής Ασίας. Είναι όσπριο, που καλλιεργείται ως κτηνοτροφική καλλιέργεια, καλλιέργεια κάλυψης και πράσινη κοπριά. Είναι ανθεκτικό στο ψύχος και εξαπλώνεται πολύ γρήγορα, γεγονός το οποίο μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα όταν θεωρείται ζιζάνιο σε καλλιέργειες.